"Od lutaka do osnaženja" - proizvodnja i emitovanje edukativnog TV programa za djecu i mlađe adolescentej


 

Realizacija ovog projekta će se odvijati od početka septembra pa do kraja decembra 2010. godine, zahvaljujući donaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Kneževine Monako i UNICEF-a Bosne i Hercegovine.

Istraživanje realizovano na nivou cijele zemlje, tokom 2008. godine, o uticaju mina na BiH je idnetifikovalo 1631 ugroženu zajednicu. Procjenjuje se da minama ugrožene lokalne zajednice direktno pogađaju sigurnost 920.00 ljudi. Od tog broja 154.000 ljudi živi u visoko ugroženim mjesnim zajednicama, 342.000 ljudi žive u srednje ugroženim mjesnim zajednicama i 424.000 ljudi žive u niskim ugroženim mjesnim zajednicama. To znači da Bosna i Hercegovina pripada grupi od nekoliko najugroženijih zemalja u svijetu.

Kroz ovaj projekt, zahvaljujući uticaju TV kao medija, Genesis Projekt će pokušati smanjiti negativan uticaj koji imaju mine na djecu i njihove zajednice u BiH te na formiranje svijesti, kod djece i odraslih, o stalnoj i dugotrajnoj opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Obrazovni TV programi, sa svojim porukama, svojim konceptom i kontekstom, šalju poruke o opasnostima od mina i NUS-a.

Razlozi za odabir obrazovnih televizijskih programa (metoda TV lutkarskih predstava) za odgoj i obrazovanje djece / adolescenata / odraslih su slijedeći:
• inovativan pristup;
• djeca uče brže i dublje, kada im je novo znanje predstavljeno putem lutkarskih predstava;
• TV programi su odličan način za prijenos raznih edukativnih poruka na zanimljiv i za djecu pogodan način;
• mogućnost da se obuhvati veliki broj korisnika projekta;
• mogućnost obuhvatanja ruralnog stanovništva;
• relativno mali budžet dopušta nam da obuhvatimo veliki broj direktnih korisnika;
• do danas smo proizveli i emitirali 29 obrazovnih TV emisije za djecu na 9 TV stanica širom BiH.

Putem TV lutkarskih predstava, Genesis Project ima priliku za ulazak u male ruralne zajednice i susret sa djecom koja žive u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, nudeći im, osim edukacije, zabave, užitak, nešto profinjeno i kulturno. TV je moćan medij koji se može koristiti za slanje obrazvnih poruka široj populacijei a to omogućuje pristup ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat ima sljedeće ciljeve:
1. osnažiti djecu sa znanjima i vještinama koje će im omogućiti da usvoje sigurnije ponašanje prema minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima,
2. razvijati svijest o važnosti stalne edukacije o opasnostima od mina i potaknuti djecu i odrasle da se uključe u edukativne aktivnosti upozoravanja na mine,
3. utjecati na formiranje pozitivnih stavova prema djeci-žrtvama mina te invalidima,
4. dati djeci neke smjernice o tome kako djeca mogu pomoći proces integracija djece s tjelesnim invaliditetom u društvo, u različite društvene skupine,
5. širiti tačnu informaciju o opasnosti od mina kroz TV lutkarske predstave za djecu, njihove roditelje i ostalu TV publiku (kroz TV emisije pokrivamo oko 75% BiH teritorija).

Glavni cilj projekta:
Podizanje svijesti među djecom u Bosni i Hercegovini o opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a).

Konkretne rezultate projekta su sljedeći:

Specifični cilj 1: Proizvodnja 5 TV predstava za djecu o temi opasnost od mina
 5 epizoda (TV emisija) o temi opasnost od mina je proizvedno
(Ukupno, više od 50 minuta edukativnog obrazovnog televizijskog programa za djecu).

Specifični cilj 2: Emitovanje 5 TV predstava za djecu o temi opasnost od mina na odabranim TV stanica u Bosni i Hercegovini
 5 epizoda o temi opasnost od mina je emitirano na odabranim TV stanicama koje pokrivaju cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Specifični cilj 3: Provođenje evaluacije među djecom u BiH uticaju edukativnih TV predstava
 povećana je razina svijesti među djecom u Bosni i Hercegovini o opasnosti od mina i NUS-a
DOWNLOAD

 

 


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana