Projekat: Sigurnije okruženje za djecu

Prevencija nasilja među djecom

(mart 2010 – januar 2011)


 

Dječije povrede
Dječije povrede su globalni javno-zdravstveni problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije preko 700 000 djece ispod 15 godina bude usmrećeno usljed različitih povreda. Povrede su vodeći uzrok smrtnosti kod djece nakon njihovog prvog rođendana. Takođe postoji visoka stopa smrtnosti povezana sa povredama u djetinjstvu: na svako povređeno djete koje umre dolazi nekoliko hiljada djece koja žive sa različitim stepenom invaliditeta. Veliki procenat ovih povreda (na primjer: padovi, opekotine, utapanja) se dogode u domu ili u poznatnom (zabavnom) okruženju.

Svaki dan širom svijeta, životi više od 2000 porodica su razoreni gubitkom djeteta usljed nenamjernih povreda ili tzv. „nesreća“ koje su mogle biti spriječene. Tuga ovih porodica je nemjerljiva i često pogađa cijele zajednice. Takve tragedije nepovratno mjenjaju živote. Kada djete doživi petu godinu, nenamjerne povrede postaju najveća prijetnja njihovom preživljavanju. Nenamjerne povrede su vodeći uzrok invaliditeta kod djece, a koji može imati dugotrajan uticaj na sve aspekte dječijeg života: odnose sa drugom djecom, učenje i igru. Među onom djecom koja žive u siromaštvu, teret povreda je najveći zato što su ova djeca manje izložena zaštitnim mjerama od drugih.

Nasilje među djecom
Zaštita djece od nasilja je utemeljena Konvencijom o pravima djeteta koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 1993. godine. Ova Konvencija, kao i pravni okvir koji se tiče djece i njihovih beneficija, obavezuje BiH i njene vlasti da obezbjede uslove za pristojan život i optimalan razvoj svakog djeteta. Radi podržavanja ostvarivanja ovih ciljeva, Državna strategija za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010 je razvijena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i partnera.

Izvještaj Ombudsmana Republike Srpske iz 2005. godine govori sljedeće:

 • 65% (od 910 djece iz 10 škola koji su učestvovali u istraživanju) je potvrdilo prisustvo fizičkog nasilja u školama;
 • 96% je barem jednom bilo žrtva verbalnog nasilja, dok je 86% potvrdilo da je sprovodilo verbalno nasilje;
 • 94% je barem jednom bilo žrtva psihološkog nasilja, dok je 84.4% potvrdilo da je sprovodilo psihološko nasilje;
 • 82% je barem jednom bilo žrtva fizičkog međuvršnjaškog nasilja, dok je 61% potvrdilo da je barem jednom fizički prijetilo svojim vršnjacima.

Projektom je predviđeno učešće osnovih škola iz Zeničko-dobojskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo i Republike Srpske.

Tema projekta je vršnjačko nasilje među djecom u osnovnim školama, a zasnovan je na dva istraživanja koja su u Bosni i Hercegovini uradili Ombudsman Republike Srpske ,,Program prevencije vršnjačkog nasilja među djecom’’ i međunarodna organizacija Save the Children UK ,,Nasilje među djecom’’.

Projekat je u potpunosti usmjeren na podršku i implementaciju Državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom i Protokol o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja u osnovnim školama u Republici Srpskoj.

Projekat se fokusira na edukaciju i osvješćenje nastavnika, djece i roditelja o sprečavanju nasilja nad djecom i međuvršnjačkog nasilja, te ima za cilj stvaranje Školskog pravilnika o ponašanju i postupanju u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja.

Opšti podaci:

Opšti cilj projekta je da se u obuhvaćenim osnovnim školama stvori takvo okruženje koje će ponuditi odgovor cijele škole na međuvšnjačko nasilje i omogućiti djeci, nastavnicima i roditeljima da razvijaju i podržavaju akcije usmjerene protiv međuvršnjačkog nasilja.

Predviđeni rezultati projekta su:

 1. Uspostaviti sigurnije okruženje za djecu u osnovnoj školi sa smanjenim nivoom rizika od fizičkog i/ili psihičkog nasilja među djecom.
 2. Razvijeni modeli promocije učešća mladih u akcijama povećanja nivoa sigurnosti u lokalnoj zajednici.

Projekat će se implementirati u 20 odabranih osnovnih škola koje se nalaze u sljedećim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini:
Republika Srpska:

 • Banja Luka,
 • Istočno Sarajevo,
 • Modriča,
 • Doboj i
 • Derventa

Federacija Bosne i Hercegovine:

 • Sarajevo,
 • Zenica,
 • Ključ,
 • Doboj-jug i
 • Bosanski Petrovac

Ciljane grupe u projektu su: djeca od 5. do 9. razreda osnovne škole, razredne starješine i članovi Vijeća roditelja.

Planirane projektne aktivnosti:

 1. Utvrđivanje prisutnog nivoa međuvršnjačkog nasilja i identifikacija najčešćih oblika međuvršnjačkog nasilja u osnovnoj školi (pripremljen upitnik).
 2. Uspostavljanje školskog Koordinacijskog odbora za prevenciju međuvršnjačkog nasilja.
 3. Radionice za nastavnike (razredne starješine) o metodologiji izvođenja radionica sa djecom o temi prevencija međuvršnjačkog nasilja i mirnog rješavanja sukoba – u cilju uspostavljanja odjeljenskih pravila o prevenciji međuvršnjačkog nasilja.
 4. Radionice za djecu o metodologiji vršnjačkih pomagača – u cilju prevencije međuvršnjačkog nasilja.
 5. Radionice sa roditeljima – u cilju osvješćivanja i uloge roditelja u prevenciji međuvršnjačkog nasilja.
 6. Donošenje Školskog pravilnika o prevenciji međuvršnjačkog nasilja (grupisana i profilisana odjeljenska pravila).
 7. Uspostavljanje sistema ,,povjerljive kutije’’ u osnovnoj školi u cilju prevencije međuvršnjačkog nasilja.
 8. Uspostavljanje sistema praćenja pojava međuvršnjačkog nasilja.
 9. Utvrđivanja nivoa rizika od dječijih povreda u lokalnoj zajednici (pripremljen upitnik).
 10. Participativno akciono istraživanje o prevenciji dječijih povreda u lokalnoj zajednici.
 11. Implementacija akcionih planova predloženih od strane djece u cilju povećanja nivoa sigurnosti djece od povreda u lokalnoj zajednici.

Doprinos projekta na nivou osnovne škole:

 • Uspostavljanje kvalitetne baze podataka o nivou i najčešćim oblicima međuvršnjačkog nasilja koja će služiti kao osnova planiranja budućih akcija usmjerenih na prevenciju međuvršnjačkog nasilja.
 • Povećan nivou svijesti među djecom i odraslima o međuvršnjačkom nasilju kao društevno neprihvatljivom.
 • Povećan nivo učešća djece, školskog osoblja i predstavnika roditelja u prevenciji međuvršnjačkog nasilja.
 • Povećan kapacitet unutar osnovne škole u odgovoru na međuvršnjačko nasilje kroz definisnje uloga i odgovornosti.
 • Bolja podrška djeci – žrtvama nasilja i djeci – izvršiocima nasilja.

Praćenje i procjena projekta:
Planirano je da projektne aktivnosti budu praćene sistemom unutrašnje kontrole i kontrole predstavnika donatorske organizacija (Kancelarije UNICEF-a u BiH). Predstavnici nadležnog Ministarstva su pozvani da obave posjete planiranim projektnim aktivnostima u cilju praćenja i procjene kvaliteta projekta. Predstavnici nadležnog Ministarstva će dobijati redovne izvještaje o progresu projekta i ostvarenim rezultatima projekta, kao i sedmične planove aktivnosti.

Uz pomoć i podršku Kancelarije UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Genesis Project ovaj projekat najvećim dijelom realizuje tokom 2010. godine. Predviđeno je da projekat traje 11 mjeseci, od kraja marta 2010. godine do kraja januara 2011. godine.DOWNLOAD

 

Izvještaj o realizaciji projekta u Zenčko-dobojskom kantonu Juni 2010


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana