Projekat: Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH

Prevencija rizika od lakog oružja i planiranje sigurnijih zajednica

(juli 2009 – januar 2010)


 

NVO „Genesis Project“ iz Banjaluke u saradnji sa UNICEF-om BiH, tokom 2009 godine je realizovao projekat „Prevencija rizika od lakog oružja i planiranje sigurnijih zajednica“. Aktivnosti u okviru ovog projekta su dio obimnijeg UNICEF-ovog programa „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ i u tom smislu će doprinijeti cjelokupnom unapređenju učešća djece i mladih u školi, porodici i lokalnoj zajednici. Genesis Project je uključen u realizaciju SPIS projekta kao tehnički partner i naš zadatak je bio implementirati podprojekat ,,Prevencija rizika od vatrenog oružja i planiranje sigurnijih zajednica’’. Podprojekat jer trajao od juna 2009. godine do kraja januara 2010. godine.

Naziv našeg podprojekta je ,,Prevencija rizika od vatrenog oružja i planiranje sigurnijih zajednica“. Prilikom realizacije podprojekta koristili smo metodologiju ,,participativno akciono istraživanje“ koja u punom smislu omogućava djeci maksimalno učešće u procesu planiranja i odlučivanja o pitanjima koja se tiču njih samih.

Opšti cilj projekta je bio unaprijediti sigurnost djece i mladih u 10 ciljanih lokalnih zajednica putem razvijanja modela promocije učešća djece i mladih u rješavanju problema sigurnosti sa aspekta dječijih povreda.

Projektom je obuhvaćeno 10 opština u BiH, a cilj projekta je bio povećanje nivoa učešća djece u procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici, sa krajnim ciljem smanjenja rizika od oružja i promovisanja sigurnosti djece.

Specifičan cilj projektnih aktivnosti bilo je razvijanje i realizacija „Akcionih planova za sigurnije zajednice”, usmjerenih na aktivno učešće djece i mladih na pitanjima koja se tiču sigurnosti, sa primarnim fokusom na rizike koje sa sobom nosi zloupotreba i opasnosti od oružja.

Glavne aktivnosti projekta su bile:

 • Istraživanje s ciljem prikupljanja podataka o znanjima, stavovima i percepciji odraslih unutar lokalne zajednice o nivou sigurnosti djece i opasnosti od oružja,
 • Formiranje „Akcionih istraživačkih grupa djece i mladih“ za istraživanje problematike opasnosti od oružja i sigurnosti djece i razvijanje akcionih planova za promociju sigurnijih zajednica zasnovanih na preporukama djece i adolescenata,
 • Formiranje „Grupe za podršku“ koje će se sastojati od relevantnih predstavnika lokalne zajednice, opštinskih vlasti kao i drugih društvenih institucija.
 • Realizacija Akcionih planova (predloženih od strane Akcionih istraživačkih grupa) sa ciljem prevencije rizika od oružja i promocije sigurnijih zajednica.

Lokacije na kojima su realizovane aktivnosti u okviru ovog projakta su:
Republika Srpska:

 • Bileća,
 • Kotor Varoš,
 • Višegrad,
 • Novi Grad,
 • Laktaši,

Federacija BiH:

 • Sarajevo (Opština Novi Grad),
 • Novi Travnik,
 • Stolac,
 • Sanski Most i
 • Livno.

U svakoj od navedenih lokalnih zajednica Genesis Project je formirao Akcionu istraživačku grupu mladih i Grupu za podršku realizaciji Akcionih planova.

Projekat se realizovao u 3 koraka:

A. Istraživanje lokalne zajednice o nivou sigurnosi djece i mladih
Pomoću upitnika razvijenog na početku projekta utvrdili smo šta odrasli i djeca (uzorak oko 1200 osoba, 600 odraslih + 600 djece ili mladih na nivou svih 10 odabranih zajednica) znaju, kako percipiraju sigurnost djece u svojoj lokalnoj zajednici i koji negativni faktor najviše utiče na sigurnost djece i mladih.

Faktore koji najviše utiču na sigurnost djece u lokalnoj zajednici smo odredili na osnovu njihovog uticaja na dječije povrede, i to:

 • fizičke povrede uzrokovane padovima,
 • povrede uzrokovane opasnostima u saobraćaju,
 • utapanje,
 • opekotine,
 • trovanje,
 • povrede uzrokovane vatrenim oružjem i
 • povrede uzrokovane međuvršnjačkim nasiljem

U ovom periodu smo formirali Grupu za podršku participativnom akcionom istraživanju. Ova grupa se dijelom sastoji od uglednih članova lokalne zajednice (pripadnika institucija sistema lokalne zajednice: opštine, škole, centra za socijalni rad, policije...) koji svojom pozicijom u društvu mogu pomoći realizaciji akcionih planova koji će biti razvijeni kroz rad istraživačke grupe djece. U svakoj lokalnoj zajednici smo formirali po jednu ovakvu grupu. Ukupno smo imali po 4 sastanka sa svakom grupom za podršku.

B. Participativno akciono istraživanje
Nakon što smo uradili istraživanje unutar lokalne zajednice i formirali grupu za podršku, pristupili smo formiranju istraživačke grupe djece koja se sastojala od 20-tak članova, uzrasta od 12 do 16 godina. U svakoj lokalnoj zajednici smo formirali po jednu ovakvu grupu koja je prošla niz od 8 radionica. Ciljevi radionica su bili: mapiranje lokalne zajednice sa aspekta sigurnosti i faktora koji utiču na dječije povrede, analiza rezultata istraživanja unutar lokalne zajednice, određivanje prioriteta na kojeg treba djelovati u smislu smanjenja rizika po sigurnost djece i prijedlozi aktivnosti kojima će se povećati nivo sigurnosti djece u lokalnoj zajednici (npr. popraviti semafor ispred škole, osvjetliti školsko dvorište, realizovati radionice sa pedagogicom o temi prevencije međuvršnjačkog nasilja...).

Jedna od aktivnosti u sklopu istraživačkog procesa je bila i aktivnost koja se zove ,,mapiranje lokalne zajednice“. Pošto je tema našeg istraživanja bila sigurnost djece sa aspekta dječijih povreda, mi smo ,,mapirali“ lokalnu zajednicu iz tog konteksta. U osnovi, učesnici radionice stave pred sebe veliki komad papira, te u njega ucrtaju najvažnije objekte, ulice i raskrsnice u njihovoj lokalnoj zajednici. Nakon ovoga, crvenom bojom na mapi označavaju mjesta koja su opasna sa aspekta dječije sigurnosti. Ovakva mapa se izloži na nekom vidljivom mjestu (npr. školski hol) da bi što više ljudi moglo da vidi koje su to lokacije (po mišljenju djece) u kojim je najviše ugrožena sigurnost djece.
Nakon provođenja predloženog akcionog plana (npr. popravka semafora ispred škole), to mjesto na mapi koje je bilo označeno crevnom bojom se prefarba u zelenu ili plavu, po dogovoru. Na taj način je svima vidljivo de se jedan od problema riješio, te koji su problemi ostali da se riješe.

C. Implementacija akcionih planova
Nakon što su djeca odredila šta žele da urade i kojom aktivnošću da djeluju na povećanje nivoa sigurnosti u loklanoj zajednici, pristupilo se realizaciji njihovih akcionih planova. U realizaciji planova učestvuje grupa za podršku, aktivno ili savjetodavno i svi drugi akteri koji su predviđeni planom realizacije (predavači iz policije, pedagozi, pripadnici centara za socijalni rad, privatne firme...) Učešće u ralizaciji je, naravno bilo dobrovoljno.

Realizacija projekta je uspješno završena 31. januara 2010. godine i od tada Genesis Project redovno posjećuje svih 10 opština u kojima se realizovao projekat sa ciljem praćenja i monitoringa realizacije Akcionih planova.


DOWNLOAD

 

Prevencija rizika od vatrenog oruzja i planiranje sigurnijih zajednica - finalni izvjestaj SRPSKI

Prezentacija Bileca
Prezentacija Kotor Varos
Prezentacija Laktasi
Prezentacija Livno
Prezentacija Novi Grad
Prezentacija Novi Grad-Sarajevo
Prezentacija Novi Travnik
Prezentacija Sanski Most
Prezentacija Stolac
Prezentacija Visegrad


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana