2005. i 2006.

»  

Projekat "Pronađimo šumske patuljke" - donatori Evropska unija i UNICEF BiH

.
»   Projekat "Humanizacija odnosa među polovima" - donator CIDA
.
»   Projekat "Edukacija o ravnopravnosti polova za mlađe adolescente" - donator IOCC
.
»   Projekat "IOCC Sajam NVO - Banja Luka, avgust 2006." - donator IOCC

 

 

 


2007. i 2008.
»   Projekat "Šareni svijet" - donatori Evropska unija i UNICEF BiH
.
»   Projekat "Humanizacija odnosa među polovima - rodna jednakost " - donator CIDA
.
»   Projekat "IOCC Sajam NVO - Banja Luka,
jul 2007." -
donator IOCC
.
»   Projekat "Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja" -
donator UNICEF BiH

 

 

 

 

GENESIS PROJECT I UNICEF BIH SARADNJA NA PROJEKTU:
"
UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA I LAKOG ORUŽJA"

Projekat "Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja"
realizovan je uz finansijsku pomoć UNICEF-a BiH

Genesis Project je, u avgustu 2008. godine, zahvaljujući donaciji Kancelarije UNICEF-a Bosne i Hercegovine započeo realizaciju projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja”. Na osnovu Zahtjeva Genesis Project-a od 21. 08. 2008. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona dalo je saglasnost za realizaciju projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja”.

Projekat koji smo realizovali tokom 2008. godine fokusirao se na povećanje svijesti o opasnostima koje prijete od mina, neeksplodiranih ubojitih sredstava i lakog oružja, među djecom i nastavnicima u osnovnim školama na teritoriji Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona. Opšti cilj projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja” bio je ostvariti trajan uticaj na razvoj i formiranje svijesti o opasnostima od mina i lakog oružja, te formiranje stavova i oblikovanje sigurnog načina ponašanja, kod djece i odraslih.

Specifični ciljevi projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja” bili su:

1. Smanjiti negativan uticaj koji mine, neeksplodirana ubojita sredstva i lako oružje imaju na djecu, njihove porodice i lokalne zajednice u BiH,
2. Postići trajan uticaj na razvoj i formiranje svijesti o potrebi stalne i dugoročne borbe protiv mina, neeksplodiranih ubojitih sredstava i lakog oružja,
3. Inicirati i podstaći buduće akcije borbe protiv mina u lokalnoj zajednici i školi.

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

Predavanja i radionice sa učiteljima i nastavnicima o temi opasnosti od mina, NUS-a i lakog oružja. U periodu od avgusta 2008. godine do decembra 2008. godine, Genesis Project je realizovao 12  predavanja (treninga) za 300 učitelja i nastavnika u 10 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu i Republici Srpskoj. Predavanja (treninzi) su bili fokusirani na sljedeće teme: minska situacija u BiH, integracija sadržaja o opasnosima od mina i lakog oružja u redovne nastavne sadržaje, prednosti vršnjačke edukacije, te upotreba raspoloživih edukativnih materijala na temu opasnosti od mina i lakog oružja. Takođe, u navedenom periodu, Genesis Project je realizovao 120  radionica za 76 učitelja i nastavnika u 10 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu i Republici Srpskoj. Radionice su bile fokusirane na sljedeće teme: mapiranje minske situacije u lokalnoj zajednici, neophodnost intenziviranja saradnje na relaciji škola – lokalna zajednica i koordinacija aktivnosti za implementaciju budućih akcija borbe protiv mina i lakog oružja u školi i lokalnoj zajednici. Škole koje su bile obuhvaćene ovom aktivnošću su:

1. O.Š. „Gornje Prekounje Ripač”, Ripač, Bihać
2. O.Š. „Otoka”, Bosanska Otoka
3. O.Š. „Liskovac”, Liskovac
4. O.Š. „1. mart”, Vrnograč, Velika Kladuša
5. O.Š. „Harmani II”, Bihać
6. O.Š. „Todorovo”, Todorovo, Velika Kladuša
7. O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj”, Kobaš, Srbac
8. O.Š. „19. april”, Agići, Derventa
9. O.Š. „Kozarska djeca”, Gradiška
10. O.Š. „Nikola Tesla”, Derventa

Predavanja za studente Učiteljskih fakulteta o integraciji projektnih tema u redovne nastavne sadržaje. U periodu od avgusta 2008. godine do decembra 2008. godine, Genesis Project je realizovao 10 predavanja za 801 studenta na  odabranim fakultetima u Bihaću, Derventi, Bijeljini, Tuzli i Palama. Predavanja za studente su bila fokusirana na sljedeće teme: minska situacija u BiH, integracija sadržaja o opasnosima od mina i lakog oružja u redovne nastavne sadržaje, prednosti vršnjačke edukacije, te upotreba raspoloživih edukativnih materijala na temu opasnosti od mina i lakog oružja. Fakulteti na kojima su održana predavanja za studente su:

1. Pedagoški fakultet, Bihać
2. Filozofski fakultet, Banja Luka, područno odijeljenje Derventa
3. Pedagoški fakultet, Bijeljina
4. Filozofski fakultet, Pale
5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla

Edukativne radionice za djecu sa vršnjačkim edukatorima. U periodu od avgusta 2008. godine do decembra 2008. godine, Genesis Project je realizovao 120 edukativnih radionica za 235 djece u 10 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu i Republici Srpskoj. Radionice su bile fokusirane na sljedeće teme: vještine prenošenja znanja na vršnjake, opasnosti od mina i NUS,  opasnosti od lakog oružja, te siguran način ponašanja.

Besplatna obrazovna interaktivna lutkarska predstava za djecu o temi upozoravanje na opasnost od mina, neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) i lakog oružja. U periodu od avgusta 2008. godine do decembra 2008. godine, Genesis Project je realizovao 25 obrazovnih lutkarskih predstava u 25 osnovnih škola pred 2055 djece nižeg školskog uzrasta. Tema predstave je povećanje svijesti kod djece o opasnostima od mina, neeksplodiranih ubojitih sredstava i lakog oružja.

Nezavisna evaluacija projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja”. Tokom realizacije projektnih aktivnosti nezavisni evaluator je prisustvovao svim aktivnostima koje su provedene u okviru projekta „Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja” te je nakon završetka projekta napravio izvještaj. Zaključci evaluacije su bili sljedeći:

ZAKLJUČCI NEZAVISNOG EVALUATORA:

o Smatram da je ovim projektom  kod svih učesnika (nastavnici, učenici, studenti) povećana svijest o opasnosti od  mina, neeksplodiranih ubojitih sredstava i lakog oružja.
o Učesnici su stekli znanja i vještine potrebne za prenošenje znanja o ovom problemu i jačanje svijesti o njemu.
o Uspostavljena je osnova za  saradnju između nastavnika i učenika, te škole i predstavnika lokalne zajednice na ovom problemu.
o Praksa koja je uvedena ovim projektom – vršnjačka edukacija, primjena određenih metoda i tehnika u prezentaciji obrađenih problema, te saradnja škole i lokalne zajednice može biti primjenjiva i u drugim oblastima, odnosno kad se radi o nekim drugim društvenim problemima.
o Edukacija i aktivna participacija pomaže nastavnicima i učenicima da prošire znanja i povećaju osjećaj kompetentnosti što ostavlja pozitivne efekte na ličnost (što je posebno bitno kada je riječ o djeci).
o Ideja saradnje škole i lokalne zajednice bi trebala stimulisati jačanje društvene svijesti o raznim drugim temama i time doprinijeti razvoju građanskog društva.
o Projektne aktivnosti su postavile osnov za samoodrživost kontiuirane edukacije o opasnosti od mina, neeksplodirenih ubojitih sredstava i lakog oružja.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT, DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE U BIH I UNICEF BIH
SARADNJA NA PROJEKTU: "ŠARENI SVIJET 2"

Projekat "Šareni svijet 2" realizovan je uz finansijsku pomoć
Delegacije Evropske komisije i UNICEF-a BiH

Početkom 2008. godine Genesis Project je, zahvaljujući donaciji Evropske unije (90%) i UNICEF-a BiH (10%), nastavio realizaciju humanitarno-edukativnog projekta „Šareni svijet” pod nazivom „Šareni svijet 2”. Realizacija ovog projekta trajala je do kraja 2008. godine. Cilj ovog projekta je edukacija djece o mirnom rješavanju sukoba i afirmacija trajne i stabilne komunikacije i kooperacije među djecom i nastavnicima. Projektne aktivnosti se realizovane u osnovnim školama širom zapadnog dijela Republike Srpske, Srednje-bosanskog kantona i Unsko-sanskog kantona u Federaciji BiH, tokom II polugodišta školske 2007/2008. godine i tokom prvog polugodišta školske 2008/2009. godine.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Povećati nivo svijesti i znanja među djecom, nastavnicima i studentima učiteljskih fakulteta o sljedećim temema: prevencija konflikta i mirno rješavanje sukoba; uzroci konflikta i različite reakcije na konflikt; razvoj vještina mirnog rješavanja sukoba; afirmacija komunikacije i kooperacije među ljudima: vještine aktivnog slušanja, nenasilna komunikacija, strategije kooperacije u mirnom rješavanju sukoba, konflikt i narušavanje ljudskih prava.

2. Osnažiti nastavnike znanjem i vještinama koje će im omogućiti da sprovode kvalitetnu, samostalnu i održivu edukaciju o mirnom rješavanju sukoba u osnovnim školama.

3. Obučiti djecu vještinama vršnjačke edukacije da facilitiraju prenošenje znanja o mirnom rješavanju sukoba na njihove vršnjake.

Projekat smo realizovali uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona i kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Srednje-bosanskog kantona.

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 1: Lutkarske predstave (interaktivne i edukativne lutkarske predstave), fokusirane na mirno rješavanje sukoba i afirmaciju komunikacije i kooperacije između ljudi. Edukativna lutkarska predstava realizovana je u 140 obrazovnih institucija: 59 obrazovnih institucija u Unsko-Sanskom kantonu, 33 obrazovnie institucije u Srednje-bosanskom kantonu i 48 obrazovnih institucija u zapadnom dijelu  Republike Srpske. Tokom perioda implementacije projekta 12 630 djece vidjelo je edukativnu, interaktivnu lutkarsku predstavu „Čovječe, ne ljuti se”. Sve škole su veoma zadovoljne kvalitetom predstave i načinom na koji su djeca prihvatila poruke ponuđene u samoj predstavi.

Aktivnost 2: Organizacija i realizacija 5 treninga za nastavnike o temi mirnog rješavanja sukoba. Na ovim treninzima ukupno je učestvovao 41 nastavnik. Osnovne škole u kojima je realizovana ova aktivnost su:

o O.Š. „Stanko Rakita”, Vrbanja, Opština Banja Luka
o O.Š. „Milan Rakić ”, Karanovac, Opština Banja Luka
o O.Š. „Kamenica”, Kamenica, Opština Bihać
o O.Š. „II osnovna škola”, Opština Bosanska Krupa
o O.Š. „I sanska”, Opština Sanski Most

Aktivnost 3: Organizacija i realizacija  100 radionica, mirno rješavanje sukoba, sa vršnjačkim edukatorima. U 5 odabranih osnovnih škola  uključili smo 115 učenika u realizaciju ove projektne aktivnosti umjesto planiranih 100. Ovi učenici su primili osnovna znanja i prošli su kroz radionice za vršnjačke edukatore. Uspješno smo održali 100 radionica o temi mirnog rješavanje sukoba.

Održali smo sledeće radionice o temi „Mirnog rješavanje sukoba”:
o Radionica „Vršnjačka edukacija” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Šta je učenje?” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Neverbalna komunikacija” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Verbalna komunikacija” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Verbalna komunikacija 2” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Izvori konflikta” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Mirno rješavanje sukoba” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Komunikacija i kooperacija” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Priprema vršnjačkih edukatora za praktičan rad” – ukupno 10 radionica
o Radionica „Priprema vršnjačkih edukatora za praktičan rad 2” – ukupno 10 radionica

Aktivnost 4: Organizacija i realizacija 30 radionica integracije mirnog rješavanja sukoba i podrška vršnjačkim edukatorima. Tokom perioda realizacije organizovali smo i održali 30 radionica sa 115 vršnjačkih edukatora, 30 nastavnika i 781 učenika/vršnjaka. Tokom realizacije ove aktivnosti pružili smo podršku vršnjačkim edukatorima koji su sami realizovali radionice sa vršnjacima. Obučili smo ih da aktivno koriste Brošure mirnog rješavanje sukoba i edukativnog seta namijenjenog za vršnjačke edukatore i nastavnike. Edukativni set je osmišljen tako da pomogne vršnjačkim edukatorima u realizaciji radionica sa vršnjacima.

Aktivnost 5: Organizacija i realizacije 10 radionica analize i preporuka za buduću praksu (promocija i afirmacija „Mirnog rješavanje sukoba” vršnjačkih aktivnosti).
Tokom perioda realizacije navedene projektne aktivnosti organizovali smo i realizovali 10 radionica sa 115 vršnjačkih edukatora i 34 nastavnika.

Aktivnost 6: Organizacija i realizacija ulaznog i izlaznog testiranja sa budućim vršnjačkim edukatorima. U okviru ove aktivnosti testirali smo nivo znanja direktnih korisnika o projektnoj temi. Testiranjem smo obuhvatili 100 učenika umjesto planiranih 50. Ulazno testiranje je urađeno na početku implementacije projekta. Nakon što su vršnjački edukatori prošli ciklus radionica urađeno je izlazno testiranje sa ciljem uočavanja pomaka u nivou znanja u periodu od početka do kraja realizacije projekta.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT, DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE U BIH I UNICEF BIH
SARADNJA NA PROJEKTU: "ŠARENI SVIJET"

Projekat "Šareni svijet" realizovan je uz finansijsku pomoć
Delegacije Evropske komisije i UNICEF-a BiH

Tokom 2007. godine, Genesis Project je zahvaljujući donaciji Delegacije Evropske komisije u BiH (90% sredstava) i UNICEF-a BiH (10% sredstava), započeo realizaciju humanitarno edukativnog projekta “Šareni svijet”. Projekat je realizovan u osnovnim školama širom zapadnog dijela Republike Srpske, Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona u Federaciji BiH, tokom drugog polugodišta školske 2006/2007. godine i tokom prvog polugodišta školske 2007/2008. godine.
U realizaciju projekta „Šareni svijet“ bile su uključene sljedeće osnovne škole: O.Š. „Kalibunar”, Travnik, O.Š. „Musa Ćazim Ćatić”, Visoko, O.Š. „Ćazim Sijarić“, Zenica, O.Š. „Sveti Sava”, Bosanski Brod, O.Š. „Petar Kočić“, Nova Topola, O.Š. „Berta Kučera”, Jajce, O.Š. „15. april”, Kakanj, O.Š. „Rešad Kadić”, Tešanj, O.Š. „Petar Kočić“, Prijedor, O.Š. „Branko Ćopić”, Prijedor

Cilj projekta bio je:
1. P
ovećati nivo svijesti i znanja među djecom, nastavnicima i studentima učiteljskih fakulteta o sljedećim temema:

o Prevencija konflikta i mirno rješavanje sukoba;
o Uzroci konflikta i različite reakcije na konflikt;
o Razvoj vještina mirnog rješavanja sukoba;
o Afirmacija komunikacije i kooperacije među ljudima:
           - vještine aktivnog slušanja,
           - nenasilna komunikacija,
           - strategije kooperacije u mirnom rješavanju sukoba,
           - konflikt i narušavanje ljudskih prava.

2. Osnažiti nastavnike znanjem i vještinama koje će im omogućiti da sprovode kvalitetnu, samostalnu i održivu edukaciju o mirnom rješavanju sukoba u osnovnim školama.

3. Obučiti djecu vještinama vršnjačke edukacije da facilitiraju prenošenje znanja o mirnom rješavanju sukoba na njihove vršnjake.

Projekat se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost 1: Interaktivna lutkarska predstava za djecu koja se fokusira na mirno rješavanje sukoba i afirmaciju komunikacije i kooperacije među ljudima. Ukupno smo lutkarskom predstavom obuhvatili 62 osnovne škole u Zeničko-dobojskom kantonu, 20 osnovnih škola u Srednje-bosanskom kantonu i 38 osnovnih škola i 20 dječjih vrtića u zapadnom dijelu Republike Srpske. Tokom perioda izvještavanja u 140 obrazovnih institucija 12.460 djece je pogledalo lutkarsku predstavu „Čovječe ne ljuti se“.

Aktivnost 2: Organizacija i realizacija 200 radionica o temi mirnog rješavanja sukoba sa vršnjačkim edukatorima. Tokom realizacije projekta, edukovali smo 230 vršnjačkih edukatora, koji su u 10 odabranih osnovnih škola nastavili da prenose znanja i podižu svijest o mirnom rješavanju sukoba. Prilikom realizacije ove aktivnosti takođe smo obuhvatili učenike iz 54 odjeljenja i tako, na indirektan način, edukovali 1350 djece iz ovih odjeljenja.

Aktivnost 3: Organizacija i realizacija 60 radionica integracije teme mirnog rješavanja sukoba i podrška vršnjačkim edukatorima. Tokom perioda izvještavanja organizovali smo i realizovali 60 radionica integracije teme mirnog rješavanja sukoba sa 230 vršnjačkih edukatora i 60 nastavnika. Tokom ove aktivnosti pružili smo podrčku i pomoć vršnjačkim edukatorima tokom praktičnog rada u razredima, te smo upoznali učenike i nastavnike sa obrazovnim alatima koje će koristiti u svom budućem radu.

Aktivnost 4: Organizacija i realizacija 20 radionica analize i preporuka za buduću praksu (promocija i afirmacija “Mirno rješavanje sukoba” vršnjačkih aktivnosti). Tokom perioda realizacije projekta Genesis Project je organizovao i realizovao 20 radionica sa 230 vršnjačkih edukatora i 60 nastavnika. Nakon što su vršnjački edukatori realizovali radionice vršnjačke edukacije u razredima, ponovo smo se susreli sa njima kako bismo razmijenili stečena iskustva i ustanovili preporuke za buduću praksu. Cilj ove aktivnosti bio je da promovišemo rad vršnjačkih edukatora te da pokažemo kako vršnjaci mogu obrazovati svoje vršnjake, što smo u okviru ove aktivnosti i postigli.

Aktivnost 5: Organizacija i realizacija treninga za nastavnike o temi mirnog rješavanja sukoba. Genesis Project je izuzetno zadovoljan nivoom učešća nastavnika u ovoj specifičnoj aktivnosti kao i zanimanjem koje su nastavnici iskazali prema svim projektnim idejama. Tokom perioda realizacije projekta organizovali smo 10 treninga za 80 nastavnika. Namjera nam je bila da nastavnike upoznamo sa ciljevima projekta te da ih uključimo u dalju realizaciju projektnih aktivnosti, organiziovanih od strane vršnjačkih edukatora.

Aktivnost 6: Organizacija i realizacija 8 treninga za studente učiteljskih fakulteta o temi mirnog rješavanja sukoba. Ova aktivnost je realizovana tokom novembra i decembra 2007. godine. Ukupno smo realizovali 8 treninga za 230 studenata. Četiri treninga su organizovana u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Bijeljini za ukupno 114 studenata a ostala četiri treninga su organizovana u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Tuzli za ukupno 116 studenata. Studenti koji su prisustvovali ovim treninzima stekli su nova znanja o mirnom rješavanju sukoba koja će im pomoći da u budućnosti organizuju kvalitetniju nastavu  o navedenoj temi.

Aktivnost 7: Organizacija i realizacija ulaznog i izlaznog testiranja sa budućim vršnjačkim edukatorima. Ulazno testiranje nivoa znanja provedeno je tokom realizacije Aktivnosti 2. (u prvoj sedmica februara 2007. i drugoj sedmici septembra 2007.). Članovi Genesis Project-a testirali su nivo znanja o projektnim temama kod 104 učenika. Cilj ulaznog testiranja bio je da se procijeni trenutni nivo znanja o mirnom rješavanju sukoba, odnosno nivo znanja prije početka rada sa vršnjačkim edukatorima. Nakon ulaznog testiranja učenici su prisustvovali serijalu edukativnih radionica koje su organizovali članovi Genesis Project-a. Pošto su učenici učestvovali na svim edukativnim radionicama, o projektnoj temi, sa njima je urađeno izlazno testiranje (polovinom maja 2007. i polovinom decembra 2007.)

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT I CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (CIDA)
SARADNJA NA PROJEKTU: "HUMANIZACIJA ODNOSA MEĐU POLOVIMA -
RODNA JEDNAKOST"

Projekat "Humanizacija odnosa među polovima - rodna jednakost" realizuje se uz finansijsku pomoć Canadian International Development Agency (CIDA)

Zahvaljujući donaciji odobrenoj od strane Canadian International Development Agency (CIDA), Genesis Project je tokom januara 2007. započeo realizaciju humanitarno-edukativnog projekta „Humanizacija odnosa među polovima - rodna jednakost". Realizacija ovog programa odvijala se tokom 2007. godine u 6 osnovnih škola u Republici Srpskoj i u 9 škola u Zeničko-dobojskom kantonu u Federaciji BiH.

Cilj projekta „Humanizacija odnosa među polovima – rodna jednakost” bio je da smanji negativan uticaj stavova i stereotipa iz prošlosti o pitanju polova, na djecu u Bosni i Hercegovini, da podstakne stalni uticaj na razvijanje i formiranje svijesti kod djece i odraslih o konstantnoj i dugoročnoj potrebi za promocijom i zaštitom rodne jednakosti, koja će garantovati jednake uslove svim članovima društva i sprečavati direktnu i indirektnu diskriminaciju na osnovu polne pripadnosti te da započne i podrži akcije prema rodnoj jednakosti bazirane u školi i lokalnoj zajednici, osnaživanjem nastavnika i vršnjačkih edukatora.

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

o Kratke trening sesije sa odabranim nastavnicima iz osnovnih škola (po 12 nastavnika iz svake škole) o navedenoj temi. Tokom januara i avgusta 2007. realizovali smo 15 treninga za nastavnike, te na taj način obuhvatili 180 nastavnika.

o Organizacija edukativnih radionica sa vršnjačkim edukatorima o temi „Humanizacija odnosa među polovima – rodna jednakost”. Na radionicama je prisustvovalo 10 do 15 učenika iz šestih, sedmih i osmih razreda, a trajanje radionice bilo je jedan školski čas. Tokom februara, marta, septembra i oktobra 2007. godine Genesis Project je ukupno realizovao 240 radionica sa vršnjačkim edukatorima.

o Praktičan rad sa vršnjačkim edukatorima - priprema za izvođenje radionica vršnjačke edukacije u razredima. Tokom aprila i novembra 2007. godine, Genesis Project je realizovao 90 edukativnih radionica, u 15 osnovnih škola, sa 30 grupa budućih vršnjačkih edukatora.

o Realizacija časova o rodnoj jednakosti i radionica koje su se fokusirale na razmjenu iskustava i naučenih lekcija (aktivna upotreba kompleta edukativnog materijala o rodnoj jednakosti za nastavnike i vršnjačke edukatore). Tokom maja i decembra 2007. godine, Genesis Project je realizovao 90 časova/radionica u 15 osnovnih škola sa 30 grupa vršnjačkih edukatora (60 časova o rodnoj jednakosti koje su realizovali vršnjački edukatori i 30 radionica koje su se fokusirale na razmjenu iskustava i naučenih lekcija).

o Evaluacijske aktivnosti radi procjene kvaliteta usvajanja novih znanja o odabranim temama projekta.

Projekat smo realizovali u sljedećim školama:

1. „II osnovna škola”, Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton
2. „I osnovna škola”, Maglaj, Zeničko-dobojski kanton
3. „I osnovna škola”, Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton
4. „Nikola Tesla”, Prnjavor, Republika Srpska
5. „Branko Ćopić”, Prnjavor, Republika Srpska
6. „Miloš Dujić”, Čelinac, Republika Srpska
7. „Sveti Sava”, Kotor Varoš, Republika Srpska
8. „Stevan Dušanić”, Pribinić, Republika Srpska
9. „Petar Petrović Njegoš”, Teslić, Republika Srpska
10. „Vladimir Nazor”, Zenica, Zeničko-dobojski kanton
11. „Musa Ćazim Ćatić”, Zenica, Zeničko-dobojski kanton
12. „Kulin Ban”, Visoko, Zeničko-dobojski kanton
13. „Alija Nametak”, Buci, Visoko, Zeničko-dobojski kanton
14. „Džemal Bijedić”, Miljanovci, Tešanj, Zeničko-dobojski kanton
15. „Mustafa Mulić”, Šije, Tešanj, Zeničko-dobojski kanton

Genesis Project je saglasnost za realizaciju ovog projekta dobio od nadležnih ministarstava prosvjete (Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona).

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT I MEĐUNARODNA PRAVOSLAVNA DOBROTVORNA ORGANIZACIJA (IOCC) - SARADNJA NA PROJEKTU "IOCC SAJAM NVO - BANJA LUKA JUL 2007."

U periodu maj - jul 2007. godine Genesis Project je realizovao projekat „IOCC Sajam NVO - Banja Luka jul 2007. Sajam nevladinih organizacija je realizovan pod pokroviteljstvom USDA (Ministarstvo poljoprivrede američke vlade) a u saradnji sa Međunarodnom pravoslavnom dobrotvornom organizacijom – IOCC-om.

Ciljevi projekta bili su:
o Prezentacija rada 25 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine.
o Medijska promocija nevladinih organizacija, IOCC-a i Sajma.
o Edukacija šire javnosti o ulozi i važnosti nevladinih organizacija.
o Jačanje i produbljivanje partnerskih odnosa između lokalnih NVO-a.

Sajam je održan 20. i 21. jula 2007. godine u gradskom parku «Petar Kočić» u Banjaluci.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT, DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE U BIH I UNICEF BIH
SARADNJA NA PROJEKTU:"PRONAĐIMO ŠUMSKE PATULJKE"

Projekat "Pronađimo šumske patuljke" realizovan je uz finansijsku pomoć
Delegacije Evropske komisije i UNICEF-a BiH

Početkom decembra 2005. Genesis Project je zahvaljujući donaciji Delegacije Evropske komisije u BiH (90% sredstava) i UNICEF-a BiH (10% sredstava), započeo realizaciju humanitarno edukativnog projekta "Pronađimo šumske patuljke". Realizacija ovog projekta trajala je 11 mjeseci. Aktivnosti su realizovane u osnovnim školama širom zapadnog dijela Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona u Federaciji BiH, tokom drugog polugodišta školske 2005/2006. godine i tokom prvog polugodišta školske 2006/2007. godine.

Realizacija ovog projekta odvijala se u školama koje su smještene u sljedećim opštinama: Banjaluka, Laktaši, Mrkonjić Grad, Šipovo, Kneževo, Kotor Varoš, Gradiška, Srbac, Doboj, Derventa, Modriča, Bosanski Brod, Teslić, Kostajnica, Novi Grad, Prijedor, Kozarska Dubica, Čelinac,  Prnjavor, Vukosavlje i Sanski Most.

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

o Interaktivne lutkarske predstave za djecu o temi "Ekologija: Zaštita vodo-resursa,  zaštita prirode i klimatske promjene" koje smo planirali realizovati u 150 osnovnih škola, u  opštinama koje su bile obuhvaćene ovim projektom. Ukupno smo lutkarskom predstavom planirali obuhvatiti 13.000 djece od 6 do 11 godina i edukovati ih o neophodnosti zaštite okoline.  Putem ove predstave djecu smo podsjetili na opasnosti od mina i neeksplodiranih  ubojitih sredstava.

o Edukativnih radionica sa vršnjačkim edukatorima o temi "Ekologija: Zaštita vodo  resursa, zaštita prirode i klimatske promjene". Na radionicama je prisustvovalo do 10 učenika iz  četvrtih, petih i šestih razreda, a radionica je trajala jedan školski čas. Ukupno smo planirali tokom realizacije   projekta edukovati 300 vršnjačkih edukatora iz 15 osnovnih škola, koji će nastaviti podizati nivo  ekološke svijesti u svojim školama i među svojim vršnjacima.

o Aktivnosti integracije i afirmacije aktivnosti vršnjačke edukacije, radi promocije  vršnjačkih edukatora i afirmacije njihove uloge kao budućih prenosioca stečenih znanja na svoje  vršnjake.

o Trening sesije sa nastavnicima iz osnovnih škola (po 8 nastavnika iz svake škole) o  navedenoj temi. Ukupno smo planirali edukovati 120 nastavnika iz 15 osnovnih škola, radi podizanja nivoa njihove uključenosti u aktivnosti zaštite okoline.

o Evaluacijske aktivnosti da bi se procijenio kvalitet usvajanja novih znanja o odabranim temama projekta.

Cilj ovog projekta je edukacija djece o temi "Ekologija: Zaštita vodo resursa, zaštita prirode i klimatske promjene" radi razvijanja pravilne ekološke svijesti i zaštite prirode.
Genesis Project je saglasnost za realizaciju ovog projekta dobio od nadležnih ministarstava prosvjete (Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona).

U periodu od decembra 2005. do kraja maja 2006. godine Genesis Project je realizovao sljedeće aktivnosti:

1. Aktivnost 1: Interaktivna lutkarska predstava za djecu o temi "Ekologija: Zaštita  vodo-resursa, zaštita prirode i klimatske promjene". U periodu od 25. januara 2006. godine  do kraja decembra 2006. godine edukativna lutkarska predstava "Pronađimo šumske patuljke" je izvedena u 150 obrazovnih ustanova u zapadnom dijelu Republike Srpske i u Unsko-sanskom kantonu. Ukupno 13.603 djece uzrasta od 6 do 11 godina vidjelo je našu lutkarsku predstavu.

2. Aktivnost 2: Edukativne radionice o zaštiti okoline, sa vršnjačkim edukatorima. Ukupno  smo realizovali 210 eduaktivnih radionica o projektnoj temi i edukovali 365 edukatora.

3. Aktivnost 3: Aktivnosti integracije i podrške vršnjačkim edukatorima (aktivna  upotreba brošure o zaštiti okoline za vršnjačke edukatore i nastavnike). Naši vršnjački  edukatori su održali 90 radionica/časova za svoje vršnjake iz razreda. Uz podršku članova Genesis Project tima, vršnjački edukatori su o zaštiti okoline edukovali ukupno 2351 dijete u 15 odabranih osnovnih škola.

4. Aktivnost 4: Promocija i afirmacija aktivnosti zaštite okoline i upotreba brošure o zaštiti okoline za vršnjačke edukatore i nastavnike – radionice za analizu i pravljenje preporuka za buduću praksu. Ukupno smo realizovali 60 radionica sa 365 edukatora i 75 nastavnika.

 5. Aktivnost 5: Trening sesije sa nastavnicima o temi zaštite okoline. Genesis Project je organizovao 15 trening sesija sa 120 nastavnika sa ciljem podizanja nivoa njihove uključenosti u aktivnosti zaštite okoline.

 6. Aktivnost 6: Evaluacijske aktivnosti (ulazno i izlazno testiranje djece / budućih vršnjačkih edukatora). Grupa od 173 djece / vršnjačkih edukatora testirana je prije i poslije učestvovanja u seriji od 12 edukativnih radionica.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT I CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (CIDA)
SARADNJA NA PROJEKTU: "HUMANIZACIJA ODNOSA MEĐU POLOVIMA - EDUKACIJA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI"

Projekat "Humanizacija odnosa među polovima - edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini" realizuje se uz finansijsku pomoć Canadian International Development Agency (CIDA)

Zahvaljujući donaciji odobrenoj od strane Canadian International Development Agency (CIDA), Genesis Project, početkom januara 2006. godine, započeo je realizaciju humanitarno-edukativnog projekta "Humanizacija odnosa među polovima – edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini". Realizacija ovog programa odvijala se tokom drugog polugodišta školske 2005/2006. godine u 6 škola u Republici Srpskoj i u 4 škole u Unsko-sanskom kantonu u Federaciji BiH (odabrano je ukupno 10 škola).

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

o Izrada brošure o ravnopravnosti polova za vršnjačke edukatore i nastavnike.

o Edukativnih radionica sa vršnjačkim edukatorima o temi «Humanizacija odnosa među polovima – edukacija o ravnopravnosti polova». Na radionicama je prisustvovalo po 10 učenika iz sedmih i osmih razreda, a radionica je trajala jedan školski čas. Ukupno smo edukovali 208 vršnjačkih edukatora iz 10 osnovnih škola, koji su zatim nastavili prenositi stečeno znanje svojim vršnjacima.

o Aktivnosti integracije i afirmacije aktivnosti vršnjačke edukacije sa ciljem promocije vršnjačkih edukatora i afirmacije njihove uloge kao budućih prenosioca stečenih znanja na svoje vršnjake.

o Trening sesije sa odabranim nastavnicima iz osnovnih škola (po 8 nastavnika iz svake škole) o navedenoj temi. Ukupno smo, kroz ovu aktivnost, obuhvatili 81 nastavnika iz 10 osnovnih škola sa ciljem podizanja nivoa njihove svjesnosti o ravnopravnosti polova i nivoa njihovog uključenja u aktivnosti promocije ravnopravnosti polova.

o Evaluacijske aktivnosti da bi se procijenio kvalitet usvajanja novih znanja o odabranim temama projekta.

Cilj ovog projekta bio je edukacija djece o temi "Humanizacija odnosa među polovima – edukacija o ravnopravnosti polova" radi uklanjanja negativnih stavova i stereotipa među djecom o ravnopravnosti polova.
Genesis Project je dobio saglasnosti za realizaciju ovog projekta od strane nadležnih ministarstava prosvjete (Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona).

Projekat smo realizovali u sljedećim školama:

1. O.Š. "Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Republika Srpska
2. O.Š. "Dositej Obradović" Banja Luka, Republika Srpska
3. O.Š. "Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Republika Srpska
4. O.Š. "Jovan Dučić" Zalužani, Banja Luka, Republika Srpska
5. O.Š. "Desanka Maksimović" Trn, Laktaši, Republika Srpska
6. O.Š. "Branko Ćopić" Prijedor, Republika Srpska
7. O.Š. "I Osnovna škola" Bosanska Krupa, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH
8. O.Š. "II Osnovna škola" Bosanska Krupa, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH
9. O.Š. "Hasanbeg Čeko Čekić" Sanski Most, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH
10. O.Š. "Hasan Kikić" Sanski Most, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH

Projektni edukativni materijal, uključujući i brošuru o ravnopravnosti polova za vršnjačke edukatore i nastavnike, razvijen je u uskoj saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske tako da smo osigurali ispravnost svih poruka o ravnopravnosti polova a njihovu pedagošku strukturu smo prilagodili našoj ciljanoj grupi.

Važne aktivnosti koje su pratile ovaj projekat bile su:

1. Aktivnost evaluacije upitnika tokom realizacije projekta "Humanizacija odnosa među polovima – edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini".

2. Istraživanje sprovedeno u 39 osnovnih škola tokom realizacije projekta "Humanizacija odnosa među polovima – edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini". U sklopu projekta "Humanizacija odnosa među polovima - edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini" Genesis Project testirao je učenike (uzrasta 12-14 godina) u osnovnm školama u Republici Srpskoj, Unsko-sanskom kantonu, Srednjebosanskom kantonu i Zeničko-Dobojskom kantonu.

Ciljevi ovog istraživanja su:

a. Utvrditi kako porodica, škola, vršnjaci i mediji utiču na formiranje svijesti o rodnim ulogama kod dječaka i djevojčica;
b. Na osnovu ovih podataka odrediti kako kreirati buduće programe o temi "Humanizacija odnosa među polovima".

Testiranje je sprovedeno u 39 osnovnih škola u Republici Srpskoj, Unsko-sanskom kantonu, Srednjebosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT I MEĐUNARODNA PRAVOSLAVNA DOBROTVORNA ORGANIZACIJA (IOCC)
- SARADNJA NA PROJEKTU "EDUKACIJA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA
ZA MLAĐE ADOLESCENTE"

Projekat "Edukacija o ravnopravnosti polova za mlađe adolescente" realizuje se uz finansijsku pomoć Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije - IOCC

Cilj ovog projekta bio je da se pripremi, organizuje i realizuje 160 edukativnih radionica za 160 mlađih adolescenata u Banjaluci. Projekat je realizovan u periodu od 01.06.2006. godine do 30.11.2006. godine.

Projekat je realizovan u saradnji sa sljedećim obrazovnim ustanovama i organizacijama:

1. O.Š. "Dositej Obradović", Banja Luka
2. O.Š. "Petar Petrović Njegoš", Banja Luka
3. O.Š. "Branko Radičević", Banja Luka
4. Udruženje amputiraca "UDAS", Banja Luka
5. Dječiji dom "Rada Vranješević", Banja Luka
6. Hrvatska kulturna udruga "Danica", Banja Luka
7. O.Š. "Borisav Stanković", Banja Luka
8. O.Š. "Ivan Goran Kovačić", Banja Luka
9. O.Š. "Osnovna škola "Jovan Cvijić", Banja Luka
10. O.Š. "Zmaj Jova Jovanović", Banja Luka

Uloga ovih organizacija i obrazovnih ustanova bio je da pomognu Genesis Project-u u identifikovanju mlađih adolescenata (uzrasta od 12 do 14 godina) koji će zatim biti uključeni u seriju edukativnih radionica o temi "Ravnopravnost polova". Ukupno, Genesis Project će identifikovati 160 mlađih adolescenata. Po završetku projekta nastavićemo održavati kontakte sa navedenim ustanovama sa ciljem organizacije aktivnosti koje će omogućiti dalji prenos stečenih znanja sa vršnjačkih edukatora na njihove drugare.

Opšti cilj: Cilj ovog projekta bio je edukacija djece o temi "Edukacija o ravnopravnosti polova" radi uklanjanja negativnih stavova i stereotipa, među djecom, o ravnopravnosti polova.

Zakon o ravnopravnosti polova u BiH sadrži posebnu oblast - Obrazovanje, kao obavezu svih organa vlasti i subjekata u BiH, te je stoga posebno važno da se princip ravnopravnosti polova primjenjuje u procesima obrazovanja i vaspitanja.

<<< nazad na vrh


GENESIS PROJECT I MEĐUNARODNA PRAVOSLAVNA DOBROTVORNA ORGANIZACIJA (IOCC) - SARADNJA NA PROJEKTU "IOCC SAJAM NVO - BANJA LUKA 2006."

Projekat "IOCC Sajam NVO – Banjaluka, avgust 2006." realizuje se uz finansijsku pomoć Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije - IOCC

U Bosni i Hercegovini šira javnost još uvijek vrlo malo zna o nevladinim organizacijama i o načinima aktivnijeg uključivanja u civilno društvo. Upravo zbog toga Genesis Project misli da je organizacija Sajma nevladinih organizacija odlična prilika za upoznavanje šire javnosti sa civilnim društvom i NVO-ima.

Kroz direktan kontakt i putem distribucije različitog promotivnog materijala planiramo predstaviti nevladine organizacije svim zainteresovanim posjetiocima Sajma, te se nadamo da će neki od posjetilaca Sajma odlučiti da nam se pridruže i da postanu aktivni članovi civilnog društva. Tokom jula i avgusta 2006. godine Genesis Project je, zahvaljujući podršci Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije (IOCC) i Ministarstva poljoprivrede američke vlade (USDA), započeo realizaciju projekta "IOCC Sajam NVO – Banjaluka, avgust 2006.".

Ciljevi Sajma su:

A. Prezentacija rada 26 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine.
B. Medijska promocija nevladinih organizacija, IOCC-a i Sajma.
C. Edukacija šire javnosti o ulozi i važnosti nevladinih organizacija.
D. Jačanje i produbljivanje partnerskih odnosa između lokalnih NVO-a.

Sajam je održan 25. i 26. avgusta 2006. godine u gradskom parku «Petar Kočić», Banjaluka i u Slatini, kod Banjaluke.

<<< nazad na vrh

[ početna ]     [ aktivnosti ]     [ kontakt ]     [ galerija ]     [ arhiva ]
GENESIS PROJECT © 1996 - 2009 / All rights reserved / Sva prava su zadržana / Designed by: Dr_100